Obchodní podmínky

Kdy se „Obchodní podmínky“ použijí, jaký vztah mezi námi vzniká vzhledem k smlouvě?

Vážení zákazníci,

jsem ráda, za váš zájem o mnou vytvořené výrobky. Předtím, než si vybraný produkt koupíte anebo objednáte, prosím, přečtěte si pečlivě tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). 

VOP se použijí pro prodej ručně vyráběné autorské keramiky, obrázů a dalšího zboží (dále používám souhrnný pojem „Zboží“), které nabízím na svých webových stránkách www.keramikaadel.cz (dále jen „web, webové rozhraní“), Facebooku a  na trzích, festivalech a výstavách, kterých se účastním.

Samotný nákup Zboží, objednávka služeb a proces uzavírání smluv je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají vždy ujednání ve smlouvě přednost. Jen snad pro úplnost uvádím, že smlouva mezi námi může být uzavřena i ústně anebo tzv. konkludentně (tj. konkrétním chováním, např. převzetím vybraného Zboží).

 

Obsah VOP:

  1. Základní ustanovení o mně a kontakt
  2. Důležité pojmy (definice)
  3. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy
  4. Jak je to s cenou Zboží a služeb a jak se platí
  5. Jakým způsobem vám bude Zboží dodáno
  6. Odstoupení od Smlouvy
  7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  9. Závěrem
 

1. Základní ustanovení o mně a kontakty

Firma: Adéla Volná

IČ: 72433426

Sídlo: Bánov 67, 687 54 Bánov

Zapsána v živnostenském rejstříku pod evidenčním číslem OES/2694/2018/JUR na úřadu Magistrát města Otrokovice příslušném podle §71 odst. 2 živnostenského zákona od 21. 10. 2003.

E-mail: adela.volna@email.cz

Telefon: +420 736 535 576

V dalším textu jsem uváděna jen jako „Prodávající“.

 

2. DŮLEŽITÉ POJMY

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo osobně, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízeného (případně „na míru na přání“ zhotoveného) Zboží.  Pro přehlednost bude v dalším textu psáno jako o „Kupujícím“ a kupní smlouva bude označována jako „Smlouva“. 

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej Zboží je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Je-li uzavírána přes webové rozhraní, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva je v tomto případě tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. Je-li smlouva uzavírána prostřednictvím e-mailové komunikace, pak je tvořena e-mailovou objednávkou a jejím přijetím a těmito VOP. Obdobně u ústně nebo konkludentně uzavřené smlouvy jsou její součástí i tyto VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

Uzavřením Smlouvy se zavazuji vám Zboží nebo službu dodat a vy se zavazujete mi za ni zaplatit stanovenou cenu.

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím "komunikace na dálku", tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, protože k jejímu uzavření využívám webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky jiným způsobem než osobně výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

3. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

3.1. Kupující objednává Zboží a služby přes webové rozhraní, e-mailem, telefonicky (vždy na kontaktech uvedených v úvodu těchto VOP nebo na webech) anebo osobně na trzích, festivalech a výstavách, kterých se účastním.

3.2. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB – Při nákupu na živé akci vám podám informace ke Zboží. Informace o Zboží naleznete i na mých webech. Zboží vyobrazené na mém e-shopu je přesně to, které si objednáváte, pokud není v popisu uvedeno jinak. Některé položky mají více variant, variantu si zvolíte sami po kliknutí na tlačítko "KOUPIT". Při zcela individuálních objednávkách, kdy složení a výsledná podoba závisí na zadání Kupujícího, jsou potřebné informace předány z mé strany v rámci telefonického objednávání, e-mailem nebo osobně nebo živé akci. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. 

3.3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB – Při nákupu na trzích, festivalech a výstavách si vybíráte přímo ze Zboží, které je aktuálně k dispozici. Obdobně toto platí po objednání Zboží přes webové rozhraní. Před odesláním objednávky přes webové rozhraní, pak máte možnost údaje kontrolovat a měnit a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti, a teprve potom objednávku odeslat kliknutím na objednávací tlačítko. 

Objednávat přes webové rozhraní nebo e-mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ostatní způsoby objednávek pak lze činit pouze v době živých akcích. Expedice Zboží probíhá zatím 1x týdně. Balík by vám měl být doručen následující den. Vybrat si můžete zásilkovou službu Geis, anebo Českou poštu.

Prosím berte na vědomí dostupnou dobu u jednotlivého zboží. Pokud zboží není skladem dostupnost najdete v popisu.

Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo okolnostmi, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

O obdržení objednávky učiněné přes webové rozhraní nebo e-mailem vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. 1. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je v případech Smluv uzavíraných přes webové rozhraní, e-mailem, Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou. Smlouva uzavíraná osobně, na živé akci, je uzavřena v okamžiku, kdy si Zboží osobně převezmete osobně nebo živé akci nebo kdy jej doručíme na vámi určenou adresu. 

Jako Prodávající si vyhrazuji právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud je Zboží již nedostupné anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob. Ze stejných důvodů jsem oprávněna i odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy, přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš e-mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátím s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat Zboží nebo účinnosti odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud některé Zboží není aktuálně skladem ani do 10 dnů, sdělím vám předpokládané datum nejbližší dostupnosti. Počítejte však prosím s tím, že jde opravdu o předpokládané datum, které se v některých případech může měnit vzhledem k tomu, že Zboží je potřeba vytvořit, vypálit.

V pochybnostech vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

Vlastnické právo ke Zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a Zboží jste převzali. 

 

4. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ A SLUŽEB A JAK SE PLATÍ?

4.1. Cena zboží - U jednotlivých položek Zboží je na webovém rozhraní (e-shopu) uvedena přímo. U Zboží na objednávku je vám před objednáním sdělena přibližná celková cena objednávky vycházející z jednotkových cen surovin, materiálu a práce, přičemž výsledná cena se může lišit maximálně o 15%, jinak máte právo od Smlouvy odstoupit. Nejsem plátce DPH. Ceny výslovně na webu, nebo na živých akcích jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webu (e-shopu) nebo u Zboží uvedeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena je vždy uvedená v souhrnu objednávky na webu (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat”), v e-mailu nebo sdělená telefonicky či osobně je již uvedena včetně dopravného a balného, které si vyberete.

4.2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u Zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři e-shopu). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu Zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

4.3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám Zboží i služby dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává Zboží v mém vlastnictví. U větších zakázek jsem oprávněna vyžadovat platbu zálohy, která je pak v případě realizace objednávky odečtena od konečné ceny. V případě, že po zaplacení zálohy svoji objednávku zrušíte, i když z mé strany jsou ujednání uzavřené Smlouvy dodržena, a současně nelze od Smlouvy ani odstoupit bez udání důvodu, jedná se o nevratnou zálohu, která slouží na pokrytí nákladů spojených s přípravou zakázky z mojí strany.

4.4. ZPŮSOB PLATBY - Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: 2065489133/0800. Pokyny k platbě, v podobě, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Zboží co nejdříve expedováno.

- Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup. 

- V hotovosti na živých akcích, je-li předmětem Kupní smlouvy Zboží.

Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech (platba v eurech je možná pouze na bankovní účet, nebo přes GOPAY s.r.o.).

4.5. SPLATNOST CENY ZBOŽÍ A SLUŽEB. V případě bezhotovostního převodu bankovním převodem je cena splatná v době uvedené na faktuře nebo pokynech pro zaplacení zaslaných e-mailem. Není-li výslovně ujednáno jinak, musí být cena uhrazena před dodáním Zboží. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V případě platby v hotovosti na trzích, festivalech a výstavách je cena splatná při převzetí Zboží. 

Po dodání Zboží vám vystavím daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi nebo zjednodušený daňový doklad, pokud to zákon umožňuje. Faktura/daňový doklad zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

 Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

5. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE ZBOŽÍ A SLUŽBY DODÁNY?

5.1. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ – Pokud si Zboží nepřebíráte přímo při koupi na trzích, festivalech a výstavách (nebo po domluvě u mě v ateliéru), dodám vám je prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání vyberete při objednávce Zboží. Moje povinnost dodat Zboží je splněna předáním Zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít Zboží, nepovažuje se v takovém případě mojí povinností dodat Zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. 

5.2. DODACÍ LHŮTA - Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného Zboží. Zboží skladem připravím k expedici (tj. předám přepravci) do následující středy po uzavření Smlouvy a úhradě ceny, není-li výslovně dohodnuto jinak. Zboží je dodáváno na vámi určenou dodací adresu. Balíčky odesílám 1x-2x do týdne podle počtu zásilek, pokud tedy na zboží spěcháte, prosím informujte mě o tom.

5.3. NÁKLADY NA DOPRAVU - Výše ceny za dodání Zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webu bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma.

5.4. BALNÉ - Balné je již obsaženo v ceně.

5.5. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat Zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

5.6. Při převzetí Zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu Zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí Zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí Zboží, má se zato, že Zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat Zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. 

5.7. Vyhrazuji si právo upravit podrobněji podmínky Dodání Zboží a dopravy v samostatném dokumentu pod tímto odkazem: Doplnit!!!

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Jste-li Kupující máte právo od Kupní smlouvy, která byla uzavřená distančním způsobem (tj. nikoli smlouva uzavřená přímo se mnou na trzích, festivalech a výstavách) odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží 14 denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. V uvedené 14 denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na adela.volna@email.cz  nebo odesláno poštou na mou adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

6.2. Jako Kupující ovšem berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

- o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.3. Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení mi prosím předejte nebo zašlete zpět Zboží, které jste od mě obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání Zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte Zboží na dobírku. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se Zbožím ode mě obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučuji vám Zboží pojistit.

Ke Zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

6.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.5. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li mi Zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bych vám vrátila pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

6.6. Vyhrazujeme si právo od Smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na mé straně není již možné Zboží dodat z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím na váš mailový kontakt nebo doručovací adresu.

6.7. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito VOP z důvodů v zákoně, smlouvě či VOP uvedených. 

6.8. Je-li vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

 

7. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 

7.2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

7.3. Jako Prodávající vám odpovídám, že Zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém Zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu Zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

7.5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím Zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení Zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním Zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním a uchováváním. Jak správně umístit výrobky na zahradu vám ukazuji ve videu u jednotlivých výrobků. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídám za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta. 

7.6. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat telefonicky nebo e-mailem na kontakty uvedené v čl. 2. VOP. Reklamované Zboží prosím doručte osobně, poštou či obdobným způsobem na mou adresu uvedenou v čl. 1. VOP. K reklamaci přiložte prosím i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. 

7.7. Pokud je na základě vaší objednávky Zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem: adela.volna@email.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol, a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

 

8. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. 1. VOP nebo na elektronické adrese:adela.volna@email.cz

8.2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

8.3. Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Kupujicím dojde ke sporu, má Kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. ZÁVĚREM

9.1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

9.2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách na tomto odkaze: www.keramikaadel.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju

9.3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

9.4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 4. 2020.